Boligutvikling i regi av Porsgrunn Utvikling

Den 9.februar 2017 vedtok Formannskapet i Porsgrunn kommune at eiendom med potensiale for utvikling til boligformål kan overføres til Porsgrunn Utvikling AS. Vedtaket er som følger:

 

1. Porsgrunn utvikling as gis fra vedtakstidspunkt eksklusiv opsjon på å regulere, utvikle og kjøpe alle arealer som fremgår av vedlegg 1 til denne saken, med de unntak som fremgår av tabell i saken.

2. Porsgrunn utvikling as gis opsjon på å regulere, utvikle og kjøpe alle andre kommunale arealer som er egnet for boligutvikling og avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Opsjonen gjelder ikke de arealer kommunen skal benytte til boligsosiale formål.

3. Porsgrunn kommune sørger for å taksere markedsverdien til de eiendommer som skal selges til Porsgrunn Utvikling as, ut fra reguleringsstatus på vedtakstidspunktet. Den takserte markedsverdien legges til grunn for salg og hjemmelsoverføring av eiendommene til Porsgrunn utvikling as, med de begrensninger som er omtalt i tabell i saken.

4. Overføringen skjer ved å øke egenkapitalen til Porsgrunn utvikling as. Porsgrunn utvikling as dekker kostnader med fradeling, dokumentavgift og tinglysingsgebyr.

5. Forventninger om avkastning gis i årlige eiermeldinger

Vedlegg 1