Porsgrunn Utvikling skal være en aktiv og modig utvikler av nærings- og boligeiendom

MISJON

Porsgrunn Utvikling skal erverve og utvikle eiendommer som bidrar til å styrke Porsgrunn som en framtidsrettet og attraktiv jobb- og bostedskommune.

VISJON

Aktiv og modig utvikler av næring og bolig

Det betyr at vi aktivt skal delta på de areneaene der rammebetingelser bestemmes. Vi skal ha mot til å utfordre «vedtatte sannheter» for å utvikle enda bedre og mer bærekraftige løsninger og gjennomføre prosjekter som planlagt. Vi skal tilrettelegge aktuelle arealer for utbygging av både nærings- og boligprosjekter som gir grunnlag for befolkningsvekst.

MÅL

Porsgrunn Utvikling skal være:

 • En kommersiell aktør som tilrettelegger for befolkningsvekst ved aktivt utvikle gode nærings- og boligområder.
 • En attraktiv samarbeidspartner, som er framtidsrettet og styrker Porsgrunn som jobb- og bostedskommune.
 • Transparent, balansert og ha realistiske forventninger i det lange tidsperspektivet

MARKEDSTRATEGI

Selskapet skal:

 • Utvikle framtidsrettede prosjekter som underbygger kommunens bydelsstruktur, områder langs sentrale hovedfartsårer eller bidrar til revitalisering av sentrumsarealer. Utvikling av bebygde arealer prioriteres.  
 • Utvikle attraktive boligeiendommer og områder med spesielt fokus på familier og unge voksne i etableringsfasen. 
 • Utvikle attraktive næringseiendommer og områder for kunnskapsintensive arbeidsplasser, statlige arbeidsplasser, hovedadministrasjoner, utdanning, transport og logistikk og tjenesteyting for industrien.

Samarbeid og konkurranse

Prosjekter skal fortrinnsvis utvikles i samarbeid med andre basert på felles interesser og der selskapet har en aktiv beslutningsposisjon.

Selskapet konkurrerer i marked der det er ønske om å ta en strategisk posisjon

Miljøstrategi

Selskapet skal igjennom sine prosjekter ta en aktiv posisjon for å bidra til reduksjon av Porsgrunns miljøbelastning.

Selskapet skal drives med basis i FN’s bærekraftsmål

Finansiering og risiko

 • Selskapet skal ta risiko og ha avkastning som normalt i bransjen.
 • Prosjekter og eiendommer finansieres på markedsmessige vilkår gjennom lånopptak og egenkapital.
 • Prosjekter avhendes for å realiseres egenkapital til nye prosjekter.
 • Selskapet skal bidra til at prosjekter som er lønnsomme i et lengre tidsperspektiv blir realisert.
 • Selskapet skal være i en finansiell posisjon som muliggjør strategisk viktige prosjekter.

Ressurser

KJERNEKOMPETANSE:

 • Eiendomsutvikling
 • Bestillingskompetanse
 • Transaksjoner
 • Kundeoppfølging
 • Økonomisk og finansiell kompetanse

VERDIER:

 • Imøtekommen
 • Respektfull
 • Ansvarlig
 • Framoverlent