Stasjonsvegen på Eidanger

Asplan Viak har som vår plankonsulent nå sendt inn forslag til ny detalj reguleringsplan for eiendommen GBnr 601/9 med adresse Stasjonsvegen på Eidanger. Reguleringsplanen for totalt syv nye boenheter er et resultat av en ønsket fortetningsprosess av Porsgrunn kommune. Arealet er fra før avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og har vært gjennom en lengre prosess med fokus på spesielt støy fra Fv. 32. Nærheten til Fv. 32 er også eiendommens fordel med tanke på nærhet til kollektiv trafikk, nærhet til Tvedten skolene, Eidanger kirkeområdet, Enger- og Moheimfeltet.