Skal «løfte» eiendomsprosjekter der andre ikke kan

– Porsgrunn Utvikling skal være rigget for å kunne «løfte» viktige eiendomsprosjekter der andre aktører ikke kan. Skal vi bidra til å gjøre Porsgrunn til et bedre sted å bo og jobbe, må vi tenke mer langsiktig enn de fleste eiendomsutviklere, sier selskapets nye daglige leder Skule Wærstad.

– Vi i Porsgrunn Utvikling jobber hver eneste dag, og i hvert eneste prosjekt for å bidra til å gjøre Porsgrunn kommune til et mer attraktivt jobb- og bosted. Vår overordnede ambisjon er at summen av vårt arbeid skal gi vekst i både innbyggertall og arbeidsplasser, sier Wærstad.

Langsiktig og ansvarlig
– Som et AS eid av kommunen, er Porsgrunn Utvikling av våre folkevalgte pålagt å følge vanlige forretningsmessige og prinsipper og konkurrere på like vilkår. Vi skal og må tjene penger på linje med andre aktører i eiendomsbransjen. Samtidig har politikerne pålagt oss et spesielt samfunnsoppdrag som handler om å drive en langsiktig, ansvarlig og bærekraftig eiendomsutvikling. På kort sikt gir kanskje ikke alltid slike prosjekter optimal avkastning, men på lengre sikt kan de være både svært lønnsomme og – ikke minst – viktige for kommunen og dens innbyggere. Det er vårt ansvar å balansere langsiktighet i forhold til samfunnsnytte, risiko og avkastningsmuligheter, slik at våre prosjekter i sum reflekterer de grunnleggende
politiske intensjonene, konkluderer Wærstad.

Aktiv og modig
– Vår rolle og vårt samfunnsoppdrag krever at vi er en aktiv og modig eiendomsutvikler. Det betyr at vi må tørre å se fremover, tørre å være ambisiøse, være åpne for nye løsninger og ikke være redd for å utfordre «vedtatte» sannheter. Deltabygget på Kjølnes – Porsgrunns første «miljøbygg» – er kanskje et av de mest vellykkede eksemplene på «modig» eiendomsutvikling i PUs regi hittil, mener Wærstad. – Deltabygget har ikke bare en spennende, moderne og høyst utradisjonell arkitektur. Bygget har også mange fremtidsrettede teknologiske løsninger. Solcelleanlegget på taket produserer for eksempel strøm tilsvarende årsforbruket til tre-fire moderne eneboliger.

Samarbeidspartner – ikke konkurrent
– Selv om Porsgrunn Utvikling skal drives på vanlige og sunne forretningsmessige premisser, er det ikke noe mål for oss å utvikle og gjennomføre eiendomsprosjekter fra A-Å selv. Vår hovedoppgave er å utvikle og legge kommunens eiendommer til rette for at andre aktører skal kunne prosjektere og gjennomføre samfunnsnyttige og bærekraftige nærings- og boligprosjekter som kommer Porsgrunnsfolk til gode. Derfor ønsker vi primært å samarbeide – ikke konkurrere med andre eiendomsutviklere og -aktører.

Åpen, ærlig og transparent
– Vi tror at vi gjør den jobben kommunen og politikerne har satt oss til best gjennom å tilstrebe en mest mulig åpen, ærlig og transparent kommunikasjon med alle interessenter og samarbeidspartnere. Det betyr blant annet at vi skal søke å aktivt informere om viktige prosjekter som selskapet til enhver tid er involvert i. Det betyr også at alle innkallinger og protokoller fra våre styremøter fortløpende blir tilgjengeliggjort i infosenteret på vår nettside, der også strategidokumenter, alle årsrapporter og protokoller fra generalforsamlinger kan lastes ned av publikum, politikere og presse.

Spennende utvikling i Porsgrunn
– Etter fylkessammenslåingen mellom Telemark og Vestfold, ligger Porsgrunn nå plutselig midt i «smørøyet» av det nye storfylket. I forbindelse med «knutpunkt»-satsningen, kommer det til å skje mye spennende eiendomsutvikling rundt jernbanen og Porsgrunn sentrum i årene fremover. Her både vil, kan og skal Porsgrunn Utvikling spille en aktiv og viktig rolle,
fastslår daglig leder Skule Wærstad.