Kirketjernet

Eiendommen har en meget sentral beliggenhet ved Vestre kirke på Vestsida i Porsgrunn.  Tomten er på ca 5.8 daa og består i dag av parkeringsplass og rivningstomten etter gamle Kirketjernet barnehage.

Eiendommen planlegges utbygd til boligformål i samarbeid med PBBL og Heimgard Bolig.