Solbakkmoen, Bergsbygda

Porsgrunn Utvikling AS har opsjon på et tomteområde ved Solbakkmoen i Bergsbygda som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan.

I samarbeid med privat grunneier er det igangsatt arbeid med detaljregulering av området. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg på Solbakkmoen, bryggeanlegg i Vissevåg, ny gang- og sykkelveg langs Bergsbygdavegen mellom Vissevåg og Røra og tilfredsstillende vann- og avløpsanlegg for eksisterende og ny bebyggelse.

Planforslaget har vært til politisk 1.gangsbehandling og høring og offentlig ettersyn.

Foreløpig illustrasjonsplan