Misjon

Porsgrunn Utvikling skal erverve og utvikle eiendommer som bidrar til å styrke Porsgrunn som en framtidsrettet og attraktiv jobb- og bostedskommune.

Visjon

Aktiv og modig utvikler av næring og bolig

Det betyr at vi aktivt skal delta på de areneaene der rammebetingelser bestemmes. Vi skal ha mot til å utfordre «vedtatte sannheter» for å utvikle enda bedre og mer bærekraftige løsninger og gjennomføre prosjekter som planlagt. Vi skal tilrettelegge aktuelle arealer for utbygging av både nærings- og boligprosjekter som gir grunnlag for befolkningsvekst.

Mål

Porsgrunn Utvikling skal være:

  • En kommersiell aktør som tilrettelegger for befolkningsvekst ved aktivt utvikle gode nærings- og boligområder.

  • En attraktiv samarbeidspartner, som er framtidsrettet og styrker Porsgrunn som jobb- og bostedskommune.

  • Transparent, balansert og ha realistiske forventninger i det lange tidsperspektivet

Samarbeid og konkurranse

Prosjekter skal fortrinnsvis utvikles i samarbeid med andre basert på felles interesser og der selskapet har en aktiv beslutningsposisjon.

Selskapet konkurrerer i marked der det er ønske om å ta en strategisk posisjon

Miljøstrategi

Selskapet skal igjennom sine prosjekter ta en aktiv posisjon for å bidra til reduksjon av Porsgrunns miljøbelastning.

Selskapet skal drives med basis i FN’s bærekraftsmål

Finansiering og risiko

  • Selskapet skal ta risiko og ha avkastning som normalt i bransjen.

  • Prosjekter og eiendommer finansieres på markedsmessige vilkår gjennom lånopptak og egenkapital.

  • Prosjekter avhendes for å realiseres egenkapital til nye prosjekter.

  • Selskapet skal bidra til at prosjekter som er lønnsomme i et lengre tidsperspektiv blir realisert.

  • Selskapet skal være i en finansiell posisjon som muliggjør strategisk viktige prosjekter.