Stridsklev – Boligområde Viervegen

Den 26.3.2015 vedtok bystyret i Porsgrunn kommuneplanens arealdel for perioden 2014- 2025, hvor det aktuelle området ble lagt inn som nytt fremtidig boligområde. Porsgrunn kommune v/Bygg- og Eiendomsforvaltningen igangsatte deretter et planarbeid for Viervegen, med formål om å tilrettelegge for nye boliger. Porsgrunn Utvikling AS overtok utviklingsarbeidet sommeren 2017.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for utvikling av området som viser en kombinasjon av eneboliger, to-mannsboliger og rekkehus. Det er gjennomført naturtypekartlegging og kulturminneregistrering.

Det har vært en politisk prinsippavklaring med tanke på forholdet til registrerte naturverdier innenfor planområdet, hensiktsmessig boligtetthet og utvidelse av boligformålet mot vest for å sikre hensiktsmessig utforming av utbyggingsområdet. Prinsippavklaringen var oppe i utvalg for miljø og byutvikling (UMB). Vedtaket ble at det skal utarbeides en reguleringsplan for Viervegen. Dette ønsket er basert på at boligområdet ligger i bybåndet, og tett opp til offentlig skole, idrettsanlegg og lokalsenter. Planprogrammet inkludert konsekvensutredning ble vedtatt av UMB den 20.11.2018..

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for boligutvikling med særlig fokus på å tiltrekke seg unge voksne i etableringsfasen. Det skal legges til rette for en kombinasjon av eneboliger, to-mannsboliger og rekkehus.

ca 20 daa

Kontakt: