Jernbanegata 15

Jernbanegata 15, det tidligere Sparebankbygget, er et 3800 m² stort kontor- og forretningsbygg som Porsgrunn Utvikling overtok 1. juli 2016. KEOPS leier mestparten av byggets areal. Sparebankens tidligere kundeområde brukes til gjenbruksbutikk, mens resten av bygget brukes som kontorer. Eiendommen har en 800 kvadratmeter tomt med parkeringsplasser med  utviklingspotensial. Bygningsmassen er oppført i to etapper. Opprinnelig bygg langs Jernbanegata, ble tegnet av arkitekt Didrik Willums og oppført i ca. 1972. Bygget ble senere utvidet med en ny fløy i ca. 1985. Den nye delen ble tegnet av arkitektfirmaet Kvernes & Letting.

Øvrige leietakere i bygget er Porsgrunn Utvikling AS og Utdanningsforbundet Vestfold-Telemark.

Beliggenhet og adkomst

Eiendommen har en god plassering i sentrum av Porsgrunn med umiddelbar nærhet til knutepunkt for kollektivtrafikk, med Porsgrunn jernbanestasjon og busstasjonen på Kammerherreløkka, kun 100 meter unna. Kort avstand til E18. Adkomst til hele bygget både fra Jernbanegata og fra parkeringsplassen i bakgården.

Utviklingsprosjekt

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en bymessig fortetting med kombinert kontor/ forretning /bolig. Innenfor planområdet ligger det i dag et kontor/- næringsbygg bestående av en vestfløy mot Grensegata/Eidangergata og en østfløy mot Jernbanegata. Eksisterende bebyggelse forutsettes beholdt med en ny 3. etasje oppå eksisterende 2 etasjes bygg. Det legges til rette for et nytt bygg inntil og delvis oppå eksisterende bygningsmasse.

Nybygget foreslås regulert med boliger og næringslokaler.

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til sentrumsformål. Planforslaget vil være i samsvar med kommunens ønsker om boligutbygging og fortetting i bysentrum. Bebyggelsen innenfor planområdet skal gis en samordnet, moderne arkitektonisk utforming. Bygninger skal utformes og plasseres med harmonisk tilpasning til omkringliggende bebyggelse og byen for øvrig.

 

 

Jernbanegata 15, 3916 Porsgrunn

1972/1985
Kontor og forretninger
3600 m²
E

Kontakt:

Teknisk forvaltning

Har du spørsmål om vedlikehold, vaktmestertjenester, vask e.l. så kontakt:

Rose Forvaltning
Rune Olsen – Eiendomsforvalter
Tel: 905 07 777

rune@rose-forvaltning.no