Brattåslia – Boligområde Merkurvegen

Planområdet ligger på Brattås. Området avgrenses i sør til offentlig veg, Merkurvegen. I nord grenser området til et skogsområde med hovedsakelig blandingsskog som strekker seg ned til Brattås skole. Vest for planområdet ligger en nærlekeplass. Planområdet er ca 6 daa, og man har utarbeidet en illustrasjonsplan som viser 16 enheter i konsentrert småhusbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligutvikling med tett boligbebyggelse med høy utnyttelsesgrad og gode bokvaliteter.

Boligområdet på Brattås ble startet bygd ut tidlig på 80-tallet. Bebyggelsen er strukturert rundt vegnettet. Bebyggelse varierer for det meste mellom rekkehus og eneboliger. Selve planområdet ligger i ytterkanten av et større grønnstrukturbelte som binder boligdelen på Brattås sammen med Brattås skole.

Reguleringsplanen ble vedtatt i Bystyret 13.06.19, og Porsgrunn Utvikling vurderer nå videre strategi for eiendommen.

ca 6 daa

Kontakt: